ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Ośrodku Kultury i Bibliotece Gminy Wielgie.

ZARZĄDZENIE NR 1/2021

Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Ośrodku Kultury i Bibliotece Gminy Wielgie.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2019 r. poz.1983)w związku z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się co następuje:

§1. Ustala się „Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Ośrodku Kultury i Bibliotece Gminy Wielgie” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się z-cy dyrektora w Ośrodku Kultury i Bibliotece Gminy Wielgie.

§3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi .

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Ośrodka Kultury

i Biblioteki Gminy Wielgie

/-/Katarzyna Kwiecińska