Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 02.01.20l4r. Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

                                                        Regulamin Organizacyjny

                                             Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury.

2. Niniejszy regulamin określa:

1) zasady zarządzania Ośrodkiem ,

2) organizację wewnętrzną Ośrodka,

3) zakres działania i zadania Ośrodka.

II. Zarządzanie

§ 2.

1. Ośrodkiem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności dyrektor.

2. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

a) realizację zadań statutowych Ośrodka i opracowanie strategii rozwoju Ośrodka,

b) gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem Ośrodka,

c) politykę kadrową,

d) warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

e) wykonuje pracę merytoryczną w Bibliotece w Wielgiem.

3. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 3.

1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.

2. Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:

a. współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, towarzystwami regionalnymi i animatorami ruchu społeczno-kulturalnego,

b. koordynacja planowania i sprawozdawczości wewnętrznej,

c. reprezentowanie i kierowanie Ośrodkiem w trakcie nieobecności dyrektora (zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie sprawy należące do kompetencji i zadań Dyrektora, z wyjątkiem spraw związanych z rozwiązywaniem i nawiązywaniem stosunku pracy),

d. wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

e. bezpośredni nadzór nad działalnością kulturalną

f. wykonuje pracę merytoryczną w Ośrodku Kultury

3. Do zadań głównego księgowego należy:

a. planowanie i realizowanie budżetu Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b. ustalanie wyniku finansowego,

c. sporządzanie rocznych planów finansowych, analiz, sprawozdań bilansowych i budżetowych,

d. dokonywanie wstępnej kontroli:

– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e. prowadzenie spraw związanych z kadrami.

§4.

1. Dyrektor wydaje zarządzenia regulujące funkcjonowanie Ośrodka.

III. Organizacja wewnętrzna

§ 5.

1.W Ośrodku wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne.

1. Ośrodek Kultury w Wielgiem.

2. Biblioteka w Wielgiem.

a) Filia Biblioteczna nr 1 w Zadusznikach,

b) Filia Biblioteczna nr 2 w Czarnem.

3. Dział finansowo-księgowy i kadrowy.

3. Dyrektorowi podlegają:

1. Dział finansowo-księgowy i kadrowy,

2. Biblioteka w Wielgiem ,

a) Filia Biblioteczna nr 1 w Zadusznikach.

b) Filia Biblioteczna nr 2 w Czarnem.

2. Z-ca dyrektora koordynuje, organizuje, kieruje pracami Ośrodka Kultury.

1.Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określa dyrektor w zakresach czynności.

§ 7.

1. Wszystkie komórki organizacyjne obowiązane są do współdziałania i uzgadniania działań w przypadku wykonywania zadań wymagających współpracy.

2. Koordynację prac przy załatwianiu spraw wymagających współdziałania większej ilości komórek organizacyjnych prowadzi ta z nich, która jest merytorycznie odpowiedzialna za wykonanie danego zadania.

IV. Zadania i obowiązki wspólne pracowników komórek organizacyjnych

§ 8.

1. Do zadań wspólnych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych należy:

1) organizowanie i planowanie oraz usprawnianie pracy prowadzonej komórki organizacyjnej,

2) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych,

3) pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność kulturalno-edukacyjną Ośrodka,

4) wykonywanie pracy w miejscach organizowanych przez Ośrodek imprez kulturalnych.

2. Pracownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek:

1) prawidłowego i terminowego dokonywania wpisów w dokumentacji oraz sprawozdawczości z zakresu jej działalności,

2) przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż., oraz przestrzegania tajemnicy służbowej,

3) dbać o dobro Ośrodka , chronić jego mienie i użytkować je zgodne z przeznaczeniem,

4) przestrzegać zasad etyki zawodowej a w szczególności zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami Ośrodka, zwierzchnikami i współpracownikami,

5) niezwłocznie poinformować przełożonego o zauważonym w Ośrodku wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,

V. Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 9.

1. Do obowiązków komórki organizacyjnej finansowo-księgowej oraz kadr należy:

1) sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

2) bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,

3) prowadzenie kasy Ośrodka,

4) kontrola umów pod względem finansowym,

5) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych,

6) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych,

7) naliczanie i terminowe regulowanie zobowiązań,

8) rozliczenia z ZUS, w tym: naliczanie składek, wypełnianie deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych, przekaz elektroniczny do ZUS,

9) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,

10)sporządzanie inwentaryzacji,

11)sporządzanie sprawozdawczości,

12)systematyczne bieżące analizowanie gospodarki finansowej i przekazywanie aktualnych informacji dyrektorowi.

2. Do obowiązków z zakresu kadr

1) prowadzenie akt osobowych pracowników, byłych pracowników, list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy,

2) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

3) sporządzanie planów urlopów,

4) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,

5) udział w opracowywaniu i aktualizowaniu regulaminu wynagradzania,

6) przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,

7) przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych, zmian danych, korekt i wyrejestrowań z ubezpieczeń pracowników,

8) przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury,

9) kontrola dyscypliny pracy,

10)prowadzenie spraw socjalnych z ZFŚS,

11)informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach. 3.Do obowiązków placówek bibliotecznych należy:

1) prowadzenie pełnej, wymaganej dokumentacji gromadzonych zbiorów,

2) prowadzenie wypożyczalni zbiorów bibliotecznych zgodnie z regulaminem udostępniania zbiorów biblioteki,

3} udostępniania zbiorów na miejscu,

4) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,

5) prowadzenie czytelni internetowych,

6) dokonywanie wyboru nowości wydawniczych na podstawie ofert wydawniczych i dezyderat czytelniczych,

7) opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych

8) organizowanie różnorodnych form działalności edukacyjno-kulturalnej,

9) współpraca z instytucjami i organizacjami istniejącymi na terenie działania placówek,

3. Do obowiązków Ośrodka Kultury należy:

1) podejmowanie czynności mających na celu zabezpieczenie i ochronę mienia Ośrodka w tym ubezpieczenie mienia,

2) utrzymanie w sprawności technicznej obiektów, sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia,

3) dokonywanie zakupu materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania Ośrodka,

4) wynajem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu technicznego,

5) archiwizacja dokumentów Ośrodka,

6) wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

7) W zakresie działalności kulturalnej:

a. rozpoznawanie, pobudzanie oraz zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;

b. tworzenie i prowadzenie zespołów, sekcji i kół zainteresowań amatorskiej twórczości artystycznej;

c. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

d. udzielanie pomocy instruktażowo – metodycznej placówkom kulturalnym;

e. organizowanie imprez kulturalnych wypełniających czas mieszkańcom gminy;

f. upowszechnianie kultury i wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej w placówkach Ośrodka, w szczególności w świetlicach, na bazie zespołów amatorskich dziecięcych i młodzieżowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich itp.

VI. Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Niniejszy Regulamin jest podstawą do opracowania zakresów czynności dla poszczególnych pracowników.

2. Kwestie sporne i wątpliwości dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu Organizacyjnego rozstrzyga Dyrektor Ośrodka.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym

mają zastosowanie ogólne przepisy prawa, w tym: Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

§ 11.

1. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Wykaz stanowisk stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 12.

1. Zmiany postanowień regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 13.

1.Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia t.j., 02.01. 2014r.

DYREKTOR

Ośrodki Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

mgr Katarzyna Kwiecińska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>