Regulamin wycieczek OKIB

Regulamin wycieczek

organizowanych przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę Gminy Wielgie

§ 1

Zasady ogólne

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczo-opiekuńczo-edukacyjnej placówki kulturalnej.

2. Organizowanie przez OKiBGW wycieczek ma na celu:

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii

b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego

c) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania

d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody

e) podnoszenie sprawności fizycznej

f) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji

g) przeciwdziałanie patologii społecznej

h) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

3. Krajoznawstwo i turystyka jest organizowana w ramach zajęć pozaszkolnych.

4. Organizację i program wycieczek oraz imprez kulturalnych dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

§ 2

Rodzaje wycieczek

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki w celach kulturowych (kino, teatr, wystawy, muzeum, festyny, itp.)

b) wycieczki rekreacyjno – sportowe (wyjazdy na basen, kuligi, ogniska integracyjne itp.)

c) wycieczki krajoznawczo- turystyczne oraz rowerowe (krajowe), udział w których nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.

d) imprezy krajoznawczo- turystyczne takie jak: biwaki, konkursy, turnieje .

2.OKiBGW organizuje wycieczki 1 i 2 dniowe , które w myśl obowiązujących przepisów nie stanowią formy wypoczynku.

§ 3

Kierownik wycieczki i opiekunowie

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor OKiBGW spośród pracowników ośrodka kultury o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być instruktor lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora.

3. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy

b) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie

d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania

e) określenie zadań opiekunowi/opiekunom w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy

f) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy

g) organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników,

h) dokonanie podziału zadań wśród uczestników

i) opieka nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce

4. Obowiązkiem opiekuna jest:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

d) nadzór nad wykonaniem zadań powierzonych uczestnikom

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

5. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie

odpowiedzialności za powierzone im dzieci.

6.Kierownik i opiekunowie powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora instytucji. Dokument ten stwierdza fakt świadczenia przez nich pracy poza siedzibą OKiBGW.

§ 4

Zasady organizacji wycieczek

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinna być określona minimalna ilość opiekunów przypadająca na grupę uczestników ( dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18-tu):

a) 3 opiekunów na grupę do 45 uczniów,

b) 2 opiekunów na grupę do 30 uczniów,

c) 1 opiekun na grupę do 15 uczniów.

3. Miejscem zbiórki uczestników rozpoczynających i kończących każdą wycieczkę jest plac przy siedzibie OKiBGW ul. Starowiejska 81 w Wielgiem lub inne wcześniej ustalone miejsce.

4. Uczestnik biorący udział w wycieczce/imprezie organizowanej przez OKiBGW, po jej zakończeniu nie może odłączyć się od grupy wcześniej (nawet za pisemną, ustną lub telefoniczną zgodą rodzica/ prawnego opiekuna).

5. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie ewentualnego zagrożenia.

6. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

7. Udział dzieci w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

8. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, wichury lub innych niekorzystnych czynników atmosferycznych.

9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

10. Uczestnicy wycieczek są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzanych miejsc i obiektów.

13. Za wszystkie szkody, zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy uczestnika w trakcie trwania wycieczki odpowiadają prawni opiekunowie.

14.Wszelkie uwagi dotyczące wycieczki należy zgłaszać kierownikowi wycieczki.

§ 5

Zasady zapisów i dokonywania wpłat na wycieczki.

1.Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wycieczkę w terminie określonym w ofercie łącznie ze złożeniem oświadczenia/zgody.

2.Wpłat dokonuje się w siedzibie OKiBGW lub bibliotece w Wielgiem.

3.Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją warunków programu oraz brakiem przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.

4.W przypadku odwołania wycieczki z przyczyn leżących po stronie organizatora zwrot opłat z tytułu uczestnictwa następuje w siedzibie OKiBGW lub bibliotece w Wielgiem w następnym dniu roboczym.

5.W przypadku rezygnacji z wycieczki przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego obowiązują przepisy § 7 pkt.4.

6.O kwalifikacji uczestnika na wycieczkę decyduje kolejność złożenia kompletnego oświadczenia/ zgody wraz z jednoczesnym dokonaniem wpłaty.

§ 6

Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie;

b) zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać;

c) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;

d) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota, przewodnika, kierowcy i dostosować się do zakazów i nakazów przez nich wydawanych;

e) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna;

f) w czasie jazdy nie spacerować, nie wstawać, nie wychylać się przez okno;

g) w czasie przebywania w obiektach typu kino, muzeum, hala wystawowa itp. dostosować się do obowiązujących tam regulaminów;

h) dbać o czystość ład i porządek w miejscach których się przebywa;

i) kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób;

j) pomagać słabszym, mniej sprawnym;

k) nie zaśmiecać pojazdu;

l) zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany – Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób;

ł) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

m) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna i bezwzględnie nie przechodzić na drugą stronę jezdni

n) dbać o higienę i schludny wygląd

o) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna

p) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień zawartych w regulaminach obiektów a zwłaszcza ciszy nocnej

r) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury

s) nie brać ze sobą na wycieczkę wartościowych przedmiotów, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualną utratę lub zniszczenie

t)posiadać aktualną legitymację szkolną. Wszystkie koszty wynikające z braku aktualnego dokumentu ponosić będzie uczestnik i jego opiekunowie.

§ 7

Finansowanie wycieczek

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Uczestnicy ( rodzice/opiekunowie prawni uczestników ) wycieczki zobowiązani są do pokrycia 100% kosztów z nią związanych, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł i w takim przypadku wysokość odpłatności ustala dyrektor OKiBGW.

3. Wycieczki nie mają charakteru komercyjnego, a uczestnicy pokrywają jedynie koszty organizacyjne: przejazd, bilety wstępów.

4.Uczestnicy, rodzice/ opiekunowie prawni uczestników, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali w okresie wcześniejszym niż 2 dni poprzedzające wycieczkę, nie ponoszą żadnych kosztów pod warunkiem:

-możliwości zastąpienia w danej chwili innym uczestnikiem z listy rezerwowej lub

-znalezienia przez uczestnika lub opiekuna prawnego w terminie 2 dni poprzedzających wycieczkę nowego uczestnika spełniającego kryteria i warunki uczestnictwa.

W pozostałych przypadkach, tzn. nieznalezienia innego chętnego uczestnika wycieczki w podanym wyżej terminie oraz rezygnacją z wycieczki w okresie dwóch dni lub krótszym uczestnicy, opiekunowie prawni są zobligowani do poniesienia całkowitych kosztów wycieczki.

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w niej.

6.Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania środków i formę zwrotu ewentualnej nadwyżki.

§ 8

Dokumentacja wycieczki

1. Dokumentację wycieczki stanowią:

a) dwa egzemplarze karty wycieczki (jeden z tych egzemplarzy kierownik zabiera na

wycieczkę a drugi pozostawia w placówce) stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

b) dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (jeden z tych egzemplarzy kierownik zabiera na wycieczkę a drugi pozostawia w placówce)

c) oświadczenie/zgoda rodzica lub prawnego opiekuna małoletniego uczestnika wycieczki organizowanej przez OKiBGW w Wielgiem stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

d)rozliczenie finansowe wycieczki- po jej zakończeniu

2. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 (a-c) winna być złożona do dyrektora placówki do zatwierdzenia w terminie minimum 2 dni przed jej rozpoczęciem.

§ 9

Postanowienia końcowe

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje w postaci poinformowania rodziców lub opiekunów prawnych o nagannym zachowaniu oraz wyeliminowaniu uczestnika z następnych wyjazdów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 Wielgie, dnia

 

KARTA WYCIECZKI NR …………………

Cel – Założenia programowe ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Termin wycieczki ……………………………………………………………………………………………………

Trasa wycieczki ……………………………………………………………………………………………………….

Ilość dni …………………………………………………………………………………………………………………

Liczba uczestników…………………………………………………………………………………………………..

Kierownik wycieczki ……………………………………………………….tel. kom……………………………….

Liczba opiekunów (imię i nazwisko ) ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Środek lokomocji ……………………………………………………………………………………………………

Polisa ubezpieczeniowa Dyrektor

……………………………………………

DEKLARACJA

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonej mej opiece młodzieży na czas wycieczki do ……………………..……………………………….
w dniach od …………………………. do ………………………

Oświadczam

znam zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz przewodniczącego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystycznej w sprawie wycieczek krajoznawczych i turystycznych dla młodzieży szkolnej ustalającej bezpieczeństwo na wycieczkach.

Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznała(e)m się z materiałami i przepisami

dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia, i życia dzieci i młodzieży, zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna i kierownika wycieczki turystyczno – krajoznawczej.

Opiekunowie Wielgie, dn ………………….…………………………
1. (miejsce i data, podpis kierownika wycieczki)

2.

3.

Harmonogram wycieczki :

Załącznik nr 2

(pieczątka szkoły)

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

Trasa …………………………………………………………………………………..

Data ………………………………………… Klasa ………………………………….

nr polisy……………………………………………………

LP Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia PESEL ucznia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

 

Załącznik nr 3

 

 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ………………………………..…z klasy …………….na wycieczkę do …………………………………………………. w dn. ………………….

………………………………………. …………………………………………….

(data) (podpis rodzica, opiekuna)

B. Informacje o dziecku: syn/córka

Dobrze/źle * znosi jazdę autobusem.

Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem i wyrażam zgodę na podanie leku ……………………………… przez nauczyciela.

C. Dane osobowe uczestnika wycieczki:

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….

Tel. domowy (komórkowy) ……………………………………………..

Pesel …………………………………………………………………………..

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam:

……………………………………………………………………….

(czytelny podpis rodzica, opiekuna)

*niewłaściwe skreślić,

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>