Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI GMINY WIELGIE I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§ 1.
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki z wyjątkiem psów przewodników.
§ 2.
Zabrania się spożywania posiłków i napojów.
§3.
Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych
i środków odurzających oraz palenia tytoniu.
§ 4.
W bibliotece prosimy o zachowanie ciszy i wyciszenie telefonów komórkowych.
II. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
§ 5. Warunki korzystania
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy użytkownicy.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający powinien:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i podać aktualny adres zamieszkania,
b)zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni oraz wypełnić kartę zapisu/zobowiązania
i złożyć podpis, który jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki i ewentualnych roszczeń prawnych za nie zwrócone materiały biblioteczne.
4.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczalni po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniej części karty zapisu/zobowiązania.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu w możliwie najkrótszym terminie.
6.Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
III WYPOŻYCZANIE
§6.

1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek.
2. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych książek.
3. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:
Literatura popularnonaukowa – 7 do 14 dni
Wybrane pozycje z księgozbioru podręcznego/decyduje bibliotekarz / – na 1 do 2 dni
Pozostałe książki – 30 dni.
4. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub e-mailem, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.
5. Biblioteka może skrócić ustalony w § 6 p. 3 termin zwrotu książki jeżeli stanowią
one szczególnie poszukiwane pozycje (Np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych
czytelników.
7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację w której z najbliższych
bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika
Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
8. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca
wypożyczone książki.
10. Wypożyczający ma prawo do uzyskania wyczerpujących informacji o zawartości księgozbioru, a także, w miarę możliwości, o zasobach innych bibliotek.
§7. Poszanowanie i zabezpieczenie książek
1.Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użytkownik.
3.W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki użytkownik zobowiązany jest: za zgodą dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie zwrócić ten sam tytuł książki lub dostarczyć zamiast niezwróconej, zniszczonej, uszkodzonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§8.
Skargi i wnioski
Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do dyrektora OKiB Gminy Wielgie.
§9.
Przepisy końcowe
Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe zostać pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor OKiB Gminy Wielgie.

Katarzyna Kwiecińska
Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>