Statut

Utworzenie oraz statut Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

Uchwała Nr XXXI/233/2013

Rady Gminy Wielgie

z dnia 18 lipca 2013 r.

 

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury Gminy Wielgie i utworzenia Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 9, 11, 13, 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz.406), Rada Gminy Wielgie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 01 września 2013 roku dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury Gminy Wielgie.

2.  W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zwany dalej Ośrodkiem Kultury i Biblioteką.

3.  Ośrodek Kultury i Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu do rejestru Ośrodka Kultury i Biblioteki zostaną wykreślone z rejestru instytucje, o których mowa w ust. 1.

§ 2.  Siedziba Ośrodka Kultury i Biblioteki mieści się w Wielgiem ul. Starowiejska 81, a terenem działania jest obszar Gminy Wielgie.

§ 3.  Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Ośrodek Kultury i Biblioteka przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury.

§ 4.  Do zadań Ośrodka Kultury i Biblioteki należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Wielgie Szczegółowy zakres działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki określa statut.

§ 5.  Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Ośrodek Kultury i Biblioteka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

§ 6.  Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 01 września 2013 roku pracownikami Ośrodka Kultury i Biblioteki, a Ośrodek Kultury i Biblioteka przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 7.  Działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto Ośrodek Kultury i Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 8.  Nadaje się Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Halina Sztypka

 

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/233/2013

Rady Gminy Wielgie

z dnia 18 lipca 2013 r.

STATUT OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI GMINY WIELGIE

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zwany dalej „Ośrodkiem Kultury i Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

–  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz. U. z 2012r. poz..406 z poźn. zmian.)

–  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.),

–  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

–  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn. zmianami)

–  aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem dla Ośrodka Kultury i Biblioteki jest Gmina Wielgie.

2.  Główna Siedziba Ośrodka Kultury i Biblioteki mieści się w miejscowości Wielgie ul. Starowiejska 81

3.  Ośrodek Kultury i Biblioteka prowadzi dwie Filie Biblioteczne w miejscowości Zaduszniki i Czarne.

4.  Terenem działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki jest gmina Wielgie.

5.  Ośrodek Kultury i Biblioteka może działać również na terenie powiatu lipnowskiego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i całej Polski.

§ 3.  Ośrodek Kultury i Biblioteka prowadzi działalność w zakresie:

1)  upowszechniania kultury – w tym prowadzenie placówek upowszechniania kultury.

2)  upowszechniania czytelnictwa – w ramach działalności Biblioteki Publicznej.

Rozdział 2.

CEL I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA KULTURY

I BIBLIOTEKI

§ 4.  Placówki upowszechniania kultury

1. Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Wielgie.

2. Ośrodek Kultury i Biblioteka upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Wielgie, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

3. Ośrodek Kultury i Biblioteka prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

1)  organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2)  organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3)  organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4)  prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5)  prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6)  promocję kultury Gminy Wielgie i lokalnych twórców kultury,

7)  tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8)  edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

9)  sprawowanie opieki nad zabytkami,

10)  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

11)  tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

12)  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

13)  upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

§ 5.  Biblioteka Publiczna

1.  Biblioteka Publiczna służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Wielgie oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

2.  Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

1)  gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,

2)  planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism dla Biblioteki i podległych jej placówek,

3)  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między-bibliotecznych,

4)  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i popularyzacji książek i czasopism,

5)  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych i informacji,

6)  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej Gminy Wielgie,

7)  badanie potrzeb czytelniczych, wytyczanie kierunków rozwoju czytelnictwa, opracowywanie założeń programowych rozwoju bibliotek oraz kształtowanie organizacji sieci filii bibliotecznych,

8)  udzielanie pomocy fachowej bibliotekom szkolnym,

9)  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Rozdział 3.

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE

§ 6. 1. Działalnością Ośrodka Kultury i Biblioteką kieruje Dyrektor.

2.  Dyrektora powołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.  Zastępcę Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki powołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Wójtem.

4.  Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

5.  Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem Kultury i Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Ośrodkiem Kultury i Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

6.  Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest ich zwierzchnikiem służbowym.

7.  Dyrektor jest organem zarządzającym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką oraz przełożonym pracowników Ośrodka Kultury i Biblioteki.

8.  Dyrektor zatrudnia pracowników służby bibliotecznej i pracowników obsługi.

9.  Pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

10.  Dyrektor składa za Ośrodek Kultury i Bibliotekę oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

11.  Dyrektora odwołuje Wójt Gminy Wielgie.

12.  Zastępcę dyrektora odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Wójtem.

Rozdział 4.

§ 7. 1. Ośrodek Kultury i Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

2.  Ośrodek Kultury i Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3.  Ośrodek Kultury i Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

4.  Ośrodek Kultury i Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

–  wpływów z własnej działalności,

–  dotacji z budżetu państwa,

–  wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

–  spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

–  innych źródeł.

5.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury i Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora .

6.  Ośrodek Kultury i Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 8. 1. Podstawą działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2.  Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3.  Ośrodek Kultury i Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4.  Zasadnicza część działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Wielgie.

5.  Ośrodek Kultury i Biblioteka może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

6.  Opłaty, o których mowa w ust. 6 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 9. 1. Dyrektor corocznie, w terminie do 28 lutego przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym i w terminie do 31 lipca roku budżetowego- sprawozdanie za pierwsze półrocze. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4 i §5 , w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

2.  Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury i Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wielgie w terminie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)”

§ 10.  Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury i Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu akceptacji Wójta Gminy Wielgie (Organizatora)

§ 11.  W zakresie prowadzenia Biblioteki Publicznej nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna „Książnica Kopernikańska” w Toruniu.

§ 12.  Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Halina Sztypka

 

 

 

Uzasadnienie

 W dniu 6 listopada 2012 r. Rady Gminy Wielgie podjęła uchwałę nr XXIII/162/2012 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury Gminy Wielgie. Od dnia 07 listopada 2012r. treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana została do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielgie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Wielgiem.

 Zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst. jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.) uzyskano:

 1) pozytywną opinię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnica Kopernikańska w Toruniu w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury Gminy Wielgie – pismo sygn. Akt WIP/742/02/13 z dnia 14.02.2013r.

 2) pozytywną opinię Krajowej Rady Bibliotecznej dotyczącą wniosku w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej z Ośrodkiem Kultury w Wielgiem – pismo sygn. akt XVI/063/03/13 z dnia 10.05.2013r.

 3) zgodę Pana Bogdana Zdrojewskiego MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO na połączenie Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury Gminy Wielgie – pismo sygn. akt DMP/2922/13/AC z dnia 07.06.2013r.

 W związku z powyższym uwzględnione zostały ustawowe uwarunkowania dotyczące trybu połączenia ww. instytucji wynikające z przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>